Aelodau'r Cyngor

Cadeirydd - Lawrence Conway

Ganwyd a magwyd Lawrence yng Nghaerdydd ac mae'n briod gyda phedwar o blant. Ymunodd â'r gwasanaeth sifil yn 1968 a chafodd swyddi amrywiol yn y Swyddfa Gymreig, gan gynnwys secondiad i Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ar ddechrau'r 1990au fel Cynorthwy-ydd i'r Prif Weithredwr. Yn dilyn y penodiad hwnnw, bu Lawrence yn bennaeth adran y Swyddfa Gymreig ar gyfer cyrff hyd braich a noddwyd, gan gynnwys Awdurdod Datblygu Cymru. Daeth yn bennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet ac Adran y Prif Weinidog yn 1998 a bu yn y swydd honno nes ymddeol yn 2010. Cafodd Lawrence ei ddyfarnu'n Gydymaith Caerfaddon yn 2012. 

Is - Gadeirydd - Pippa Britton

Pippa yw Cadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru ar hyn o bryd ac mae'n gyn athletwraig. Mae Pippa yn aelod o'r Pwyllgor Anrhydeddau Chwaraeon; Bwrdd Gwrthgyffuriau'r DU; Pwyllgor Cynghori Paralympaidd Prydain a Bwrdd Saethyddiaeth Prydain Fawr.

Arferai wasanaethu ar Raglen Arweinyddiaeth Ryngwladol y DU ac mae'n aelod o Is Grŵp Elitaidd Chwaraeon Cymru a Phwyllgor Para Saethyddiaeth y Byd, yn dilyn ei hymddeoliad o'r gamp yn 2014.

Richard Parks

Arferai Richard Parks fod yn chwaraewr rygbi'r undeb rhyngwladol dros Gymru cyn troi'n athletwr ac yn anturiaethwr mewn amgylcheddau eithafol. Ganed Richard ym Mhontypridd ac mae'n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Astudiodd yn Ysgol Trefynwy, Coleg Michaelhouse De Affrica a Phrifysgol Caerdydd. Mae wedi cynrychioli Cymru, tîm rygbi 7 Cymru a'r Barbariaid ac wedi ennill Cwpan Powergen gyda Leeds a Chwpan y Principality gyda Phontypridd.

Yn 31 oed, bu'n rhaid i Richard roi'r gorau i'w yrfa rygbi oherwydd anaf i'w ysgwydd. Roedd yn ergyd greulon a bu'n rhaid i Richard ailasesu ei gyfeiriad mewn bywyd. Arweiniodd hynny at ddatblygu'r syniad o brosiect arloesol - "Her 737". Roedd Her 737 Richard Parks yn ras 7 mis arloesol i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o 7 cyfandir y byd a sefyll ar bob un o'r 3 phegwn: Pegwn Daearyddol y De, Pegwn Daearyddol y Gogledd a chopa mynydd Everest. Ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2011, cyflawnodd Richard hanes drwy gwblhau ei brosiect a dod y person cyntaf erioed i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o'r 7 cyfandir yn y byd a sefyll ar y 3 phegwn yn ystod yr un flwyddyn galendr. Cwblhaodd Richard Her 737 mewn 6 mis, 11 diwrnod, 7 awr a 53 munud, sy'n record byd newydd, gan godi mwy na thri chan mil o bunnoedd i  Ofal Canser Marie Curie a hefyd creu gwerth hysbysebu o fwy na £3 miliwn i'r elusen ganser.      

Yn angerddol dros rannu a rhoi'n ôl, mae Richard yn gweithio yn awr gyda nifer o ysgolion a cholegau ledled y DU, gan ddefnyddio ei brofiadau i helpu gyda dysgu am bynciau amrywiol. Hefyd, mae'n ddarlithydd anrhydeddus ym Mhrifysgol De Cymru. Mae Richard hefyd yn gweithio gyda sefydliadau masnachol yn cyflwyno areithiau a hyfforddiant pwrpasol.        

Ar 4 Ionawr 2014, cofnododd Richard yr amser cyflymaf i Brydeiniwr ar daith unigol heb gefnogaeth na chymorth o arfordir yr Antarctig i Begwn y De, ac ef oedd y Cymro cyntaf i gwblhau'r daith hanesyddol ac anodd hon ar ei ben ei hun. Roedd ei amser o 29 diwrnod ac 11 awr yn tynnu 9 diwrnod oddi ar record flaenorol Prydain.

Gwasanaethodd Richard fel Team Attaché gyda Thîm Cymru yng Ngemau Cymanwlad Glasgow 2014, gan gefnogi athletwyr, staff a phartneriaid corfforaethol tîm Cymanwlad mwyaf llwyddiannus Cymru erioed.

Ashok Ahir

Mae gan Ashok gefndir ym maes cyfathrebu a'r cyfryngau. Mae'n gydberchennog asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog sy'n gweithio ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus a'r trydydd sector.

Hefyd mae'n Gadeirydd pwyllgor trefnu Eisteddfod Genedlaethol 2018 ac yn aelod o'i bwrdd rheoli. Arferai ymwneud â Grŵp Adolygu Cymraeg ar gyfer Oedolion ac roedd yn Olygydd Gwleidyddiaeth Gweithredol gyda BBC Cymru Wales.

Ian Bancroft

Yn 2018 penodwyd Ian yn Brif Weithredwr Cyngor Wrecsam. Cyn hyn, roedd yn Gyfarwyddwr Perthnasoedd Rhanbarthol gyda Knowsley MBC, yn Gyfarwyddwr Gweithredol gydag Ymddiriedolaeth Hamdden a Diwylliant Wigan, yn Brif Swyddog Polisi gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn Rheolwr Strategaeth ar gyfer Adran Gwasanaethau Hamdden Cyngor Dinas Nottingham.

Arferai fod yn aelod bwrdd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y Gogledd Orllewin hefyd.      

Johanna Sheppard

Ar hyn o bryd mae Jo yn gweithio i Barclays fel Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth ar gyfer y Banc Corfforaethol, yn canolbwyntio ar
fusnes corfforaethol rhyngwladol Barclays, rheoli arian parod, FX a thaliadau (gan gynnwys fintech). Mae'n gweithio yn Llundain ac mae ei rôl yn cynnwys gweithio gyda thîm byd-eang yn cynghori ar gynhyrchion, digwyddiadau a rhyngweithio rheoleiddiol. Arferai Jo weithio i Barclaycard fel Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Atebion Busnes Barclaycard.

Ganed Jo yng Nghaerdydd a mynychodd Ysgol Uwchradd Corpus Christi ac wedyn Ysgol Millfield, ble roedd yn Gapten Pêl Rwyd.
Aeth Jo ymlaen i chwarae pêl rwyd dros Dde Morgannwg a Gwlad yr Haf, Gorllewin Lloegr a Chymru mewn grwpiau oedran amrywiol. Bu'n chwarae badminton dros Gymru hefyd ar lefel grŵp.

Aeth Jo i Brifysgol Nottingham gan ennill gradd LLB (Anrh) yng nghyfraith Lloegr ac America a threuliodd flwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Texas yn Austin. Tra oedd yn Nottingham, roedd yn aelod o dîm pêl rwyd cyntaf y brifysgol am 3 blynedd. Mae ganddi Ddiploma mewn Ymarfer Cyfreithiol o Ysgol y Gyfraith Nottingham Trent ac mae'n gyfreithwraig gymwys.          

Cyn ymuno â Barclays, bu Jo yn gweithio fel cyfreithwraig i Clifford Chance LLP, yn Llundain ac yn Efrog Newydd, ac i Deutsche
Bank AG, yn Llundain. Mae Jo yn byw yn Llundain ac yn cadw'n heini drwy wneud ioga poeth, rhedeg a beicio.

Alison Thorne

Mae Alison yn ymddiriedolwr gyda Chwarae Teg ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol gydag ymgynghoriaeth adwerthu ac ille de Cocos (brand ffasiwn). Mae hefyd yn Sylfaenydd atconnect - cwmni datblygu busnes a phobl. Arferai wasanaethu fel ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Tropical Forest (rheolaeth gynaliadwy ar fforestydd) a Phwyllgor MBA (Coleg Ffasiwn Llundain).

Roedd ei gyrfa gynharach ym myd busnes, adwerthu a datblygu pobl. 

Judi Rhys

Mae gan Judi gefndir ym myd iechyd, addysg a lles cymdeithasol a gweithiodd fel arbenigwr hybu iechyd gyda'r GIG ar y cychwyn yng Nghymoedd De Cymru. Roedd yn diwtor staff y Brifysgol Agored ac yn rheolwr y staff academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn ei phenodi yn Gyfarwyddwr Diabetes UK Cymru, yna'n Gyfarwyddwr Cymdeithas MS Cymru, ac yn dilyn hynny Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cymdeithas MS y DU.  Mae Judi wedi bod yn Brif Weithredwr gyda'r elusennau Gofal Arthritis ac Ymddiriedolaeth Afu Prydain.  Mae'n gyfarwyddwr anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae ganddi gymhwyster ôl-raddedig yn hyrwyddo iechyd, rheoli, addysg a hyfforddi gweithredol. Derbyniodd Judi wobr Cymrodoriaeth ACEVO yn 2015.  Cafodd Judi ei geni a'i magu yn ne Cymru ac mae bellach yn byw yn Nghaerdydd. Mae'n mwynhau chwaraeon amatur, ac wedi cystadlu yn y gorffennol ym maes marchogaeth, hoci a nofio ac mae bellach yn redwr pellter hir brwdfrydig.

Yr Athro Leigh Robinson

Mae'r Athro Leigh Robinson yn Athro Rheoli Chwaraeon ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Cyncoed) a Deon Gweithredol Coleg Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ganddi enw da yn rhyngwladol am ei gwaith ymchwil a'i gwybodaeth o ddatblygu mantais gystadleuol a llywodraethu wrth ddatblygu gwledydd sy'n cystadlu ym maes chwaraeon. Mae wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau, megis y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol, Cymdeithas Olympaidd Prydain, Pwyllgor Olympaidd Trinidad a Tobago a Llywodraeth Malaysia, gan gynnig hyfforddiant rheoli llywodraethu ac ymgynghori. Mae'n aelod y rhwydwaith MEMOS, rhwydwaith byd-eang o academyddion sy'n gyfrifol am ddarparu addysg rheoli gweithredol ar ran y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol. Bu Leigh yn aelod o Fwrdd Gemau'r Gymanwlad yn yr Alban a Sport Scotland a bu'n cynghori'r sefydliad Olympic Solidarity, comisiwn addysgol y Pwyllgor Olympaidd ar eu rhaglenni dysgu rheoli.

Martin Veale YH

Mae Martin yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Felindre, ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful, llywodraethwr Coleg Gwent, a llywodraethwr yn ysgol gynradd ei ferch. Mae hefyd yn gwasanaethu ar bwyllgorau archwilio Cyngor Sir Penfro, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Bristol Community Health. Yn ynad ar hyn o bryd, mae Martin ar y fainc yn y Canolbarth.  Aeth Martin i Ysgol Ramadeg Glynebwy, ac mae ganddo radd BA o Ddwyrain Llundain ac MSc o brifysgolion Dinas Birmingham. Mae'n Gymrodor Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae ganddo Gymhwyster y Sefydliad Archwilwyr Mewnol mewn Arweinyddiaeth Archwilio Mewnol. Mae ei yrfa cyllid, risg a llywodraethu corfforaethol yn cynnwys llywodraeth leol, y GIG a Llywodraeth Cymru, cyn iddo ymuno â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru fel Cyfarwyddwr Cyllid, a daeth yn Bennaeth Archwilio a Risg wedi creu Cyfoeth Naturiol Cymru.   Cafodd Martin ei fagu yng Nglynebwy ac mae bellach yn byw ym Mhontypridd gyda'i wraig a'i ferch. Mae'n cefnogi tîm rygbi Glynebwy a chriced Morgannwg.

Phil Tilley

Mae Phil wedi ymddeol yn ddiweddar yn dilyn gyrfa o dros 25 mlynedd ym maes marchnata uwch-dechnegol. Mae wedi cael profiad o dimau marchnata byd-eang a fforymau'r diwydiant yn cynrychioli cyfathrebu Nokia a strategaethau ac atebion cwmwl. Mae wedi bod yn llongwr gydol ei oes ac mae ar hyn o bryd yn gadeirydd pwyllgor dewiswyr rasio ieuenctid y DU yn ogystal â bod yn aelod o bwyllgor cyfranogiad Y Gymdeithas Hwylio Frenhinol ac yn aelod o'r pwyllgor. Cafodd ei benodi'n ddiweddar yn ymddiriedolwr AllAfloat Wales, elusen newydd a sefydlwyd i sicrhau bod y chwaraeon ar gael i unrhyw un sy'n agos at ddŵr. Bu ganddo swyddi yn y gorffennol ar bwyllgor rasio ieuenctid y DU a phwyllgor perfformiad Y Gymdeithas Hwylio Frenhinol yng Nghymru.  Aeth i Brifysgol Gogledd Cymru ym Mangor ac mae wedi byw yng Nghymru ers hynny. Mae bellach yn briod a chanddo dair merch ac  mae'n byw yn Sir Fynwy. Fel triathletwr prysur, gallwch ei weld yn aml yn  beicio, rhedeg neu nofio ac yn mwynau cefn gwlad Cymru.

Papurau Bwrdd 

Copïau o agenda a chofnodion cyfarfodydd diweddaraf Bwrdd Chwaraeon Cymru ar gael i'w gweld.