Cyflawni ein dyletswyddau

Mae'r agendâu llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd yn bwysig i Chwaraeon Cymru. Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd Chwaraeon Cymru'r 4 Amcan Llesiant canlynol:      

1. Pobl yng Nghymru'n byw bywydau egnïol yn gorfforol ac felly bywydau iachach.

2. Plant a Phobl Ifanc â chymhelliant, sgiliau corfforol, gwybodaeth, dealltwriaeth a chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am oes.              

3. Cymru'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl chwaraeon lwyddiannus.

4. Chwaraeon Cymru'n batrwm o sefydliad sy'n sbarduno diwylliant sy'n hybu llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd.

Mae Amcan 4 wedi'i sefydlu i sbarduno newid mewn diwylliant sefydliadol, mae'n dod â Chwaraeon Cymru at ei gilydd o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Safonau'r Iaith Gymraeg. (Fel y dangosir isod).

Equality Diagram

Sbarduno diwylliant sy'n hybu llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd.

Adroddiad Blynyddol Integredig Chwaraeon Cymru 2018-19 (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus) (Fel dolen i'r ddogfen sydd wedi'i hatodi)

Mae'r adroddiad hwn yn dangos y sylfeini sydd wedi cael eu gosod yn eu lle i alluogi Chwaraeon Cymru i greu diwylliant sy'n hybu cydraddoldeb ac yn ystyried cynaliadwyedd, ac effaith tymor hir popeth rydym yn ei wneud. Hefyd mae'n dangos proffil ein gweithlu, gan gynnwys ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau, ac yn darparu esiamplau o'n gwaith.  

Am wybodaeth ychwanegol cysylltwch ag emma.tobutt@sport.wales

Data Staff Chwaraeon Cymru

Mae'r data'n dangos manylion am amrywiaeth y staff yn Chwaraeon Cymru ar 31ain Mawrth 2018. Mae'r data wedi'u darparu yn unol â disgresiwn y staff drwy system fyw ac felly efallai y byddant yn newid. Caiff y data eu dadansoddi'n flynyddol ym mis Mawrth a'u cyhoeddi ym mis Ebrill. Os hoffech drafod yr wybodaeth yma, cysylltwch â Jen Hill, Uwch Swyddog Datblygu Sefydliadol yn Chwaraeon Cymru: Jennifer.hill@sport.wales