Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol

Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (CRhC) yn allweddol i ddatblygu chwaraeon cenedl llwyddiannus. Rydym yn gweithio gyda CLlC i sicrhau bod popeth yn ei le i ddatblygu y cnwd nesaf o dalent chwaraeon Cymreig.

Allweddol i'r llwyddiant hwn yn cael eu talentog hyfforddwyr, cystadleuaeth priodol a mynediad at wasanaethau cymorth o'r radd flaenaf fel gwyddor chwaraeon.

Yma yn Chwaraeon Cymru rydym yn ymdrechu i ddod yn genedl o hyrwyddwyr, mae ein gwaith gyda CLlC yn hollbwysig i gyflawni'r nod hwnnw.

I gael gwybod mwy am Gymraeg gyrff llywodraethu cenedlaethol, edrychwch ar eu gwefannau

Sut rydym yn buddsoddi mewn cyrff rheoli  

Rydym yn buddsoddi yn ein partneriaid yn y cyrff rheoli cenedlaethol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cyflawni ein hamcanion ar y cyd. Er mwyn sicrhau gwerth am arian, rydym yn mesur perfformiad y partneriaid yn erbyn nifer o dargedau allweddol, gan gynnwys yr aelodaeth o'r corff rheoli a nifer yr hyfforddwyr a'r swyddogion gweithredol.

Mae copi o'n Hegwyddorion Buddsoddi ar gael yma.

Mae lefel y cyllid a ddarparwyd i Gyrff Rheoli Cenedlaethol yn ystod 2015/16 a 2016/17 fel a ganlyn

Fforwm y Cadeiryddion 

Mae Fforwm y Cadeiryddion yn rhwydwaith anffurfiol i Gadeiryddion Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) y chwaraeon cydnabyddedig yng Nghymru. Mae'n agored i holl Gadeiryddion y CRhC.    

Amcan y fforwm yw datblygu sgiliau Cadeiryddion y CRhC a sefydlu rhwydwaith cefnogi er mwyn iddynt allu rhannu arferion da a dysgu oddi wrth ei gilydd er budd chwaraeon yng Nghymru.             

I fynd i'r Fforwm, cliciwch ymanawr.

Canllawiau ar gyfer rhoi cyfarwyddyd i gwmnïau cyfreithiol

Rydyn ni'n cydnabod bod rhoi cyfarwyddyd i gwmnïau cyfreithiol yn gallu bod yn dasg heriol. Rydyn ni wedi gweithio ochr yn ochr â Sport England, y Sport and Recreation Alliance ac mewn cydweithrediad â'r cwmnïau ar y panel cyfreithiol i lunio canllawiau ar sut i roi cyfarwyddyd i gwmnïau.

Bydd y canllawiau hyn o gymorth i chi fod yn effeithiol i'ch sefydliad a chael gwerth da am arian gan eich cyfreithwyr. Byddwch yn gallu deall:           

  • sut mae asesu a ydych chi angen cyfreithiwr ai peidio i helpu gyda mater;
  • pa wybodaeth sylfaenol i'w darparu i'ch cyfreithiwr o'r dechrau un er mwyn gwneud yn siŵr bod modd darparu cyngor pwrpasol ac uniongyrchol;
  • y cwestiynau y mae'n rhaid i chi eu holi i'ch cyfreithiwr er mwyn sicrhau eich bod yn glir ynghylch ei broses a'i gostau;
  • beth gallwch chi ei ddisgwyl gan eich cyfreithiwr.

Fel rhan o'r cyfarwyddyd rydyn ni hefyd wedi datblygu templed o ffurflen rhoi cyfarwyddyd i chi ei llenwi a'i defnyddio wrth gysylltu ag un o'r cwmnïau ar y panel.