5x60

5x60 yw'r cwestiwn mathemateg wnaeth eich athro erioed ei ofyn i chi!

Mae disgyblion ledled Cymru'n profi dimensiwn newydd yn y modd y cyflwynir chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ysgolion uwchradd.

Yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'i reoli gan Chwaraeon Cymru, mae 5x60 yn newid y ddarpariaeth chwaraeon mewn ysgolion yn llwyr, gan drawsnewid caeau chwarae a neuaddau chwaraeon yn fwrlwm o weithgarwch o fore gwyn tan nos.

Amcan 5x60

Drwy gyfrwng gweledigaeth Dringo'n Uwch, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gosod her a phennu targedau ar gyfer gweld 90% o blant Cymru'n cymryd rhan mewn gweithgarwch rheolaidd ac aml erbyn 2020.

Mae 5x60 yn wynebu'r her hon drwy helpu i greu'r amgylchedd sy'n angenrheidiol er mwyn i blant allu cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol a gweithgarwch corfforol yn rheolaidd.

Y Rhaglen

Mae swyddogion 5X60 sydd wedi derbyn hyfforddiant llawn yn gweithio mewn ysgolion uwchradd ar hyn o bryd er mwyn ymestyn y rhaglen allgyrsiol a'u nod yw annog y rhai nad ydynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon i fod yn egnïol.

Cynhelir llu o weithgareddau trefnus cyn yr ysgol yn y bore, yn ystod amser cinio, ar ôl ysgol ac ar benwythnosau. Mae'r swyddogion yn gweithio gyda thimau datblygu chwaraeon er mwyn sicrhau bod modd cynnal y gweithgareddau yn y gymuned hefyd.

Ehangu

Mae mwy na 150 o swyddogion wedi cael eu hyfforddi ac yn gweithio mewn 99% o ysgolion uwchradd yng Nghymru. Hyd yma, mae'r rhaglen wedi darparu cyfleoedd amrywiol iawn i bobl ieuainc.

Y Gweithgareddau

Gyda dalen wag o bapur a llond gwlad o syniadau, mae'r swyddogion 5X60 yn siarad gyda'r disgyblion cyn penderfynui ar raglen o weithgareddau. Drwy wneud hynny, mae'r disgyblion yn cael dweud beth fyddent yn hoffi ei wneud, boed yn bêl osgoi, codi hwyl mewn gemau, pêl rwyd neu weithgareddau eraill.

Ceir llawer o weithgareddau i ddewis o'u plith ac yn addas i bawb. Efallai y byddwch yn penderfynu cael dipyn o awyr iach a mynd allan i'r Awyr Agored. Rhowch gynnig ar feicio mynydd, cerdded mynyddoedd a syrffio neu glynwch wrth y chwaraeon tîm fel pêl droed, criced a phêl rwyd. Neu, os yw'n well gennych, beth am roi cynnig ar ddawnsio stryd, aerobics neu denis bwrdd.

Mae 5x60 yn cynnig cyfleoedd i ysgolion:

  • Gwrando ar anghenion pobl ieuainc drwy ddarparu cyfleoedd yr hoffent gymryd rhan ynddynt
  • Bod yn gwbl gynhwysol i bobl ieuainc.

Drwy gymryd rhan yn rhaglen 5x60, bydd pobl ieuainc yn:

  • Teimlo eu bod yn berchen ar y cyfleoedd maent wedi'u dewis
  • Mwynhau'r gweithgareddau
  • Helpu i gyflwyno a threfnu'r gweithgareddau
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau am oes, waeth pa rai maent yn eu mwynhau.

Am fwy o wybodaeth am 5x60, cysylltwch â'ch lleol Tîm Datblygu Chwaraeon.