Strategaeth Chwaraeon Cymunedol

Mae sector chwaraeon Cymru wedi penderfynu cyflawni uchelgais mawr. Nid yw'n fodlon bellach ar gyfyngu ei hun i ddim ond cynyddu'r cyfraddau cymryd rhan mewn chwaraeon, na dim ond sicrhau cynnydd cyson yn nifer y medalau elitaidd a enillir; yn hytrach, mae am ymrwymo'n gadarn i'r dyhead y gallwn ni gyflawni canlyniadau mwy a gwell drwy ymestyn ein hunain.                                          

News-Latest-CommunityStrategyO'r herwydd, rydyn ni wedi addo cael pob plentyn, yn ddieithriad, i wirioni ar chwaraeon am oes, a sefydlu Cymru fel cenedl sy'n caru'r campau. Mae hyn yn galw am feddwl yn radical wrth gynllunio, cynnig a hybu chwaraeon. Mae'n rhaid i'r apêl fod yn ehangach ac yn ddyfnach, a gallu cynnal diddordeb ac angerdd wedi i blant dyfu'n oedolion.                              

Mae Strategaeth Chwaraeon Cymunedol ar gyfer y sector cyfan wedi cael ei datblygu. Gan adeiladu ar y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon, mae'r strategaeth yn datgan blaenoriaethau clir i alluogi newid dramatig yn ystod a nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon lleol. Mae hefyd yn darparu cyfarwyddyd pellach i'r rhai sy'n gyfrifol am gynllunio a rhedeg chwaraeon yng Nghymru.                                                                

Gweld y strategaeth ar waith

Gallwch weld y ddogfen strategaeth ryngweithiol lawn ar-lein neu os yw'n well gennych chi gael copi papur, gallwch lawrlwytho fersiwn pdf.

I helpu i ddod â'r strategaeth hon yn fwy byw byth, rydyn ni wedi cynhyrchu'r ffilm fer yma:

Hefyd cewch ragor o fanylion am lansiad y Strategaeth Gymunedol drwy ddarllen y datganiad i'r wasg sy'n cyd-fynd â lansiad y strategaeth yn Planet Gymnastics yng Nghaerdydd.

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Nawr eich bod chi wedi darllen y strategaeth a gweld y fideo, rhowch wybod i ni beth yw eich barn chi. Gallwch roi gwybod i ni beth yw eich barn am chwaraeon cymunedol yng Nghymru, neu am y strategaeth ei hun, drwy anfon e-bost at communications@sportwales.org.uk