Amrywiaeth Byrddau

Yn Chwaraeon Cymru, rydyn ni wedi ymrwymo i sector amrywiol a chynhwysol sy'n rhoi cyfleoedd cyfartal mewn chwaraeon ac amrywiaeth yn ein seilwaith, ac sy'n angerddol am drechu anghydraddoldeb. Rydyn ni hefyd yn gwybod bod tystiolaeth glir i awgrymu bod sefydliadau amrywiol yn gallu ymateb i ystod ehangach o ffactorau, yn gallu rhoi gwell ystyriaeth i ofynion rhanddeiliaid ac, yn y pen draw, gwneud gwell penderfyniadau. Mae sefydliadau amrywiol yn llesol i fusnes - ym mhob sector, nid dim ond Chwaraeon.

Yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2018, cytunodd Bwrdd Chwaraeon Cymru i amcan polisi i bob Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a Phartner Cenedlaethol sicrhau cydraddoldeb y rhywiau ar eu Byrddau (diffiniad Comisiwn yr UE o gydraddoldeb y rhywiau yw o leiaf 40% o ferched neu ddynion). Er bod pob nodwedd warchodedig yn bwysig ar gyfer cyfoeth ac amrywiaeth meddwl, mae'r sefyllfa bolisi yn rhoi blaenoriaeth i amrywiaeth y rhywiau fel elfen greiddiol o fyrddau cytbwys, cynhwysol a medrus yng Nghymru, ac mae'n faes y mae'n rhaid i ni fel sector wneud cynnydd cyflymach ynddo. Er bod ffocws y blaenoriaethau cychwynnol ar y rhywiau, rhaid i ni gydnabod mai dim ond un nodwedd yw rhyw o ran sut mae pobl yn meddwl amdanynt eu hunain.

Arweiniodd y cam rhagweithiol hwn at roi sylw i fwlch hysbys ac fe'i gwnaed yn unol â'r fframweithiau cyfreithiol a pholisi sy'n llywio cyfeiriad strategol Chwaraeon Cymru, gan adlewyrchu cynnwys adroddiad annibynnol a ddatblygwyd gan ymgynghori â Chyrff Rheoli Cenedlaethol. Y dyhead yw i bob Corff Rheoli Cenedlaethol a Sefydliad Chwaraeon Cenedlaethol gyflawni Amrywiaeth Bwrdd yn unol ag Egwyddor 4 y Fframwaith Llywodraethu ac Arweinyddiaeth (GLFW) erbyn mis Mawrth 2020.

Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud tuag at sefydliadau sy'n cael eu rhedeg a'u llywodraethu yn dda gyda byrddau cytbwys, cynhwysol a medrus ers i'r GLFW ddod i rym. Mae cefnogaeth deilwredig i gefnogi sbarduno llywodraethu gwell ar gael ar hyn o bryd i holl fuddiolwyr y GLFW drwy Vibrant Nation

Mae nifer o ddigwyddiadau ar draws y sector wedi canolbwyntio ar Amrywiaeth Bwrdd ac wedi tynnu sylw at yr amrywiaeth o bartneriaid sy'n gallu darparu cefnogaeth yn y maes hwn, yn amrywio o Ymgynghorwyr Annibynnol i sefydliadau fel Acorn Recruitment, BME Sport Cymru, Counsel, Chwarae Teg, Inclusive Boards, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, a Vibrant Nation.

Er mwyn darparu rhagor o gefnogaeth i'r sector Chwaraeon i barhau i wneud cynnydd yn y maes hwn, mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau ar ôl ymgynghori â'r sector Chwaraeon a chael adborth ganddo. Nod yr adnoddau yw bod o ddefnydd i bob sefydliad chwaraeon sy'n anelu am fwrdd cytbwys, cynhwysol a medrus. Maent yn cynnwys canllaw recriwtio ymarferol a manwl gydag adnoddau a thempledi sy'n galluogi i hyn gael ei weithredu; Sylfaen dystiolaeth fanwl ynghylch pam mae bwrdd amrywiol yn llesol i fusnes; ac amrywiaeth o astudiaethau achos sy'n tynnu sylw at sut mae sefydliadau wedi cyflawni byrddau amrywiol, a pha effaith mae hyn wedi'i chael ar y sefydliad. Mae'r adnoddau i'w gweld isod:

Yr Achos Busnes dros Amrywiaeth Byrddau

Yr Achos Busnes Dros Amrywiaeth Bwrdd

Canllaw Recriwtio

Canllaw Recriwtio - Adnoddau a Thempledi

Astudiaeth Achos - FA Birmingham  

Astudiaeth Achos - Yr Arbrawf Amrywiaeth Mawr Prydeinig     

Astudiaeth Achos - Triathlon Cymru

Astudiaeth Achos - Rhwyfo Cymru

Ymrwymiad UK Athletics i Amrywiaeth ar Fyrddau