Cronfa Iach ac Egnïol

Mae'r Gronfa Iach ac Egnïol (CIE)yn rhaglen newydd sy'n cael ei rheoli a'i chyflwyno mewn partneriaeth gan Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Nod y Gronfa yw gwella iechyd meddwl a chorfforol pobl drwy alluogi ffyrdd o fyw egnïol. Dyma'r amcanion:

  • Cynyddu mewn ffordd gynaliadwy weithgarwch corfforol y rhai sy'n segur ar hyn o bryd neu sydd â lefelau isel o weithgarwch.
  • Gwella lefelau iechyd meddwl drwy hybu rhyngweithio cymdeithasol a chynyddu neu wella mynediad i ofod a llefydd ar gyfer gweithgarwch corfforol.

Rhaid i geisiadau ddangos sut mae '5 Ffordd o Weithio' Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi dylanwadu ar y prosiect a'i siapio. Gall cyrff a sefydliadau statudol ac anstatudol sydd â strwythur a gallu i gyflawni amcanion y Gronfa Iach ac Egnïol wneud cais. Bydd rhaid i bob prosiect gynnwys amrywiaeth o bartneriaid o ran cynllunio a chyflwyno a rhaid wrth isafswm o ddau sefydliad o wahanol sectorau a rhaid i'r corff arweiniol fod o'r trydydd sector neu'r sector cyhoeddus.  

 

HAF Logo

Mae cyfanswm o £5 miliwn o gyllidrefeniwar gael dros dair blwyddyn ariannol - £2m yn 2019-20, £2m yn 2020-21 ac £1m yn 2021-22. Dylai'r darpar ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd y CIE yn darparu arian grant am 3 blwyddyn ariannol a bydd yn lleihau yn y flwyddyn olaf. Dim ond prosiectau sy'n dangos y gellir eu cyllido yn y drydedd flwyddyn a thu hwnt neu a fydd yn gadael gwaddol a fydd yn cynnal gweithgarwch y prosiect y tu hwnt i'r drydedd flwyddyn fydd yn cael eu hystyried.

Ni fydd cyllid yn cael ei ddyfarnu ar gyfer y canlynol:

  • cyllido gweithgarwch sy'n creu elw er budd perchnogion preifat, cyfranddalwyr neu aelodau cydweithredol;
  • rhedeg cynlluniau grant - dylid datgan y mecanweithiau ar gyfer dosbarthu cyllid grant i roi'r prosiect ar waith yn glir yn eich cynnig a defnyddio caffael os yw hynny'n berthnasol;               
  • unrhyw brosiect nad yw'n gallu dangos tystiolaeth bod y caniatâd priodol wedi'i sicrhau cyn i'r prosiect ddechrau, os yw hynny'n berthnasol;   
  • unrhyw bartner arweiniol yn y Trydydd Sector nad yw'n hyfyw yn ariannol neu heb gyfansoddiad cyfreithiol;
  • cefnogi unrhyw weithgarwch y mae Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU eisoes yn ei gefnogi drwy raglenni contract, deddfwriaethau neu ddarpariaeth uniongyrchol;
  • cefnogi gweithgarwch sy'n dyblygu darpariaeth bresennol neu'n cymryd lle cyllid.

Sut i wneud cais

1. Darllenwch y Cais am Geisiadau a Chanllawiau'r Gronfa sy'n darparu gwybodaeth lawn a manwl ynghylch a fyddwch chi a'ch prosiect yn gymwys, a'r broses ar gyfer ymgeisio. 

2. Ystyriwch a fyddai un o'n grantiau eraill ni, fel y Gist Gymunedol neu Grant Datblygu, yn fwy priodol.

3. Os ydych yn meddwl bod eich prosiect yn bodloni'r Meini Prawf Cymhwysedd a'r Meini Prawf Cyllido sydd wedi'u datgan yn y Cais am Geisiadau a Chanllawiau'r Gronfa, cyflwynwch eich cais am Ffurflen Gais Mynegi Diddordeb (MD) i mynegiadaucie@chwaraeon.cymru.

Ar ôl derbyn eich cais am Ffurflen Gais MD, gofynnir i chi am wybodaeth sylfaenol am eich prosiect. Ar ôl cyflwyno'r wybodaeth, byddwch yn derbyn dolen i'r ffurflen MD ar-lein.          

Cyn cyflwyno eich cais MD, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ymgynghori â'ch tîm iechyd cyhoeddus lleol, swyddog cyswllt Chwaraeon Cymru, awdurdod lleol neu brifysgol, fel sy'n briodol, a fydd yn gallu cynnig cyngor neu gyfarwyddyd defnyddiol i chi efallai. 

Rhagor o help 

Mae'r wybodaeth a rannwyd yn ein sioeau teithiol ar gael ar Yammer. Mae'r wefan hefyd yn rhoi cyfle i chi gysylltu â phobl a sefydliadau eraill i rannu barn, syniadau ac i archwilio cydweithio.  Ymwelwch â'rwefan yma: https://www.yammer.com/test-haf/#/threads/company?type=general&view=all

 

HAF

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS