Cronfa Iach ac Egnïol

Mae'r Gronfa hon bellach ar gau ar gyfer ceisiadau Mynegi Diddordeb. Mae nifer o geisiadau wedi symud ymlaen i Gam 2 a bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2019.

 

Mae'r Gronfa Iach ac Egnïol (CIE)yn rhaglen newydd sy'n cael ei rheoli a'i chyflwyno mewn partneriaeth gan Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Nod y Gronfa yw gwella iechyd meddwl a chorfforol pobl drwy alluogi ffyrdd o fyw egnïol. Dyma'r amcanion:

  • Cynyddu mewn ffordd gynaliadwy weithgarwch corfforol y rhai sy'n segur ar hyn o bryd neu sydd â lefelau isel o weithgarwch.
  • Gwella lefelau iechyd meddwl drwy hybu rhyngweithio cymdeithasol a chynyddu neu wella mynediad i ofod a llefydd ar gyfer gweithgarwch corfforol.

Rhaid i geisiadau ddangos sut mae '5 Ffordd o Weithio' Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi dylanwadu ar y prosiect a'i siapio. Gall cyrff a sefydliadau statudol ac anstatudol sydd â strwythur a gallu i gyflawni amcanion y Gronfa Iach ac Egnïol wneud cais. Bydd rhaid i bob prosiect gynnwys amrywiaeth o bartneriaid o ran cynllunio a chyflwyno a rhaid wrth isafswm o ddau sefydliad o wahanol sectorau a rhaid i'r corff arweiniol fod o'r trydydd sector neu'r sector cyhoeddus.  

 

HAF Logo

Mae cyfanswm o £5 miliwn o gyllidrefeniwar gael dros dair blwyddyn ariannol - £2m yn 2019-20, £2m yn 2020-21 ac £1m yn 2021-22. Dylai'r darpar ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd y CIE yn darparu arian grant am 3 blwyddyn ariannol a bydd yn lleihau yn y flwyddyn olaf. Dim ond prosiectau sy'n dangos y gellir eu cyllido yn y drydedd flwyddyn a thu hwnt neu a fydd yn gadael gwaddol a fydd yn cynnal gweithgarwch y prosiect y tu hwnt i'r drydedd flwyddyn fydd yn cael eu hystyried.

Ni fydd cyllid yn cael ei ddyfarnu ar gyfer y canlynol:

  • cyllido gweithgarwch sy'n creu elw er budd perchnogion preifat, cyfranddalwyr neu aelodau cydweithredol;
  • rhedeg cynlluniau grant - dylid datgan y mecanweithiau ar gyfer dosbarthu cyllid grant i roi'r prosiect ar waith yn glir yn eich cynnig a defnyddio caffael os yw hynny'n berthnasol;               
  • unrhyw brosiect nad yw'n gallu dangos tystiolaeth bod y caniatâd priodol wedi'i sicrhau cyn i'r prosiect ddechrau, os yw hynny'n berthnasol;   
  • unrhyw bartner arweiniol yn y Trydydd Sector nad yw'n hyfyw yn ariannol neu heb gyfansoddiad cyfreithiol;
  • cefnogi unrhyw weithgarwch y mae Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU eisoes yn ei gefnogi drwy raglenni contract, deddfwriaethau neu ddarpariaeth uniongyrchol;
  • cefnogi gweithgarwch sy'n dyblygu darpariaeth bresennol neu'n cymryd lle cyllid.

Sut i wneud cais

1. Darllenwch y Cais am Geisiadau a Chanllawiau'r Gronfa sy'n darparu gwybodaeth lawn a manwl ynghylch a fyddwch chi a'ch prosiect yn gymwys, a'r broses ar gyfer ymgeisio. 

2. Ystyriwch a fyddai un o'n grantiau eraill ni, fel y Gist Gymunedol neu Grant Datblygu, yn fwy priodol.

3. Os ydych yn meddwl bod eich prosiect yn bodloni'r Meini Prawf Cymhwysedd a'r Meini Prawf Cyllido sydd wedi'u datgan yn y Cais am Geisiadau a Chanllawiau'r Gronfa, cyflwynwch eich cais am Ffurflen Gais Mynegi Diddordeb (MD) i mynegiadaucie@chwaraeon.cymru.

Ar ôl derbyn eich cais am Ffurflen Gais MD, gofynnir i chi am wybodaeth sylfaenol am eich prosiect. Ar ôl cyflwyno'r wybodaeth, byddwch yn derbyn dolen i'r ffurflen MD ar-lein.          

Cyn cyflwyno eich cais MD, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ymgynghori â'ch tîm iechyd cyhoeddus lleol, swyddog cyswllt Chwaraeon Cymru, awdurdod lleol neu brifysgol, fel sy'n briodol, a fydd yn gallu cynnig cyngor neu gyfarwyddyd defnyddiol i chi efallai. 

Rhagor o help 

Mae'r wybodaeth a rannwyd yn ein sioeau teithiol ar gael ar Yammer. Mae'r wefan hefyd yn rhoi cyfle i chi gysylltu â phobl a sefydliadau eraill i rannu barn, syniadau ac i archwilio cydweithio.  Ymwelwch â'rwefan yma: https://www.yammer.com/test-haf/#/threads/company?type=general&view=all

 

HAF

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS